Ochrana osobných údajov

Úvod Ochrana osobných údajov

 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 


Podľa ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25. mája 2018

 

Kto sme?

 

Buona s.r.o.
so sídlom Dolnopeterská 1456/8, 947 01 Hurbanovo, IČO: 31 420 877
Zápis: OR OS Nitra, Odd.: Sro, Vložka č. 683/N

 

Osobu zodpovednú za dohľad nad spracovaním osobných údajov (DPO) v zmysle GDPR nemáme, kontaktovať nás ale môžete kedykoľvek na: basternak@buona.sk

 

Aké osobné údaje a prečo spracovávame a odkiaľ ich máme?

 

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy:

 

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email, fakturačnú a doručovaciu adresu a prípadne telefónne číslo potrebujeme k plneniu zmluvy (vybavenie objednávok, kúpnej zmluvy, zmluvy o poskytnutí služby, nájomnej zmluvy, dodacie listy, zaslanie prístupov do systémov a aplikácií, zaslaniu tovaru atď). Právnym základom pre ich spracovanie je plnenie zmluvného vzťahu.

 

Vedenie účtovníctva:

 

Ak ste náš zákazník vaše osobné údaje (fakturačné údaje) potrebujeme aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. Dané údaje sme povinní spracovávať 10 rokov pre účely účtovníctva.

 

Registrácia do systémov a aplikácií:

 

Naša spoločnosť využíva registráciu do systémov a aplikácií vytvorených našimi dodávateľmi. Pri registrácii o vás uchovávame údaje: meno, priezvisko, email, telefónne číslo. Účelom registrácie je umožniť zabezpečený prístup do objednávkového systému a taktiež schopnosť vašej jednoznačnej identifikácie pre potreby dodania tovaru alebo služby. Vytvorenie užívateľského účtu je operácia, spadajúca pod plnenie zmluvy. Údaje spracovávame po dobu platnosti zmluvy, respektíve trvania obchodno-záväzkového vzťahu - teda pokiaľ nedôjde k zrušeniu vašej registrácie. Tým sa dostávame k tomu že registrovaný účet je na vašu žiadosť samozrejme možné kedykoľvek zrušiť.

 

Newsletter:

 

Rozosielanie newsletteru prostredníctvom e-mailu na účely priameho marketingu pre existujúcich zákazníkov je podľa GDPR v oprávnenom záujme prevádzkovateľa. Druhým prípadom je ak našim zákazníkom ešte nie ste, no na odber noviniek sa prihlásite dobrovoľne. V tom prípade pracujeme s vašou emailovou adresou na základe vášho súhlasu na dobu neurčitú, resp. do momentu odvolania vášho súhlasu. Zo zasielania informácii a oznámení je možné sa odhlásiť prostredníctvom odkazu v emailovej správe, ktorá informuje o podmienkach a zmenách v súvislosti s nadobudnutím platnosti zákona o ochrane osobných údajov, alebo na základe e-mailovej požiadavky na basternak@buona.sk.

 

Kontaktný formulár, e-mail, telefón:

 

Pokiaľ využijete kontaktný formulár, napíšete nám e-mail, alebo nám zavoláte, pracujeme s vašimi kontaktnými údajmi a tým čo nám oznámite, za účelom vybavenia vašich požiadaviek. Právnym základom je v tomto prípade náš oprávnený záujem. Pre tieto účely osobné údaje uchovávame po dobu 3 mesiacov. Pokiaľ u nás urobíte pomocou niektorého z kanálov objednávku, môžeme údaje uchovať pre ochranu právnych nárokov počas trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Proti spracovaniu na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

 

Uchovávanie informácií/zabezpečenie

 

Používame štandardné bezpečnostné opatrenia v zmysle zákona za účelom ochrany osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté, avšak vzhľadom na povahu služby, žiadna metóda prenosu cez internet, alebo spôsob elektronického ukladania nemusí byť úplne bezpečná. Preto, aj keď sme prijali všetky primerané opatrenia na zaistenie bezpečnosti vami poskytovaných informácií, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme ani neposkytujeme tretím osobám, okrem prípadov uvedených v tomto dokumente nižšie. V rámci našich technických možností ich chránime pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

 

Ako sa staráme o bezpečnosť vašich osobných údajov?

 

Osobné údaje nepoužívame na automatizované individuálne rozhodovanie ani na profilovanie. Ani prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo EU) sa z našej strany neuskutočňuje.

 

Kto ďalší má od nás prístup k vašim osobným údajom, k akým a prečo?

 

V prípade dopravy tovaru / vybavovania vašej objednávky na základe požiadavky o doručenie treťou stranou (ak tovar nie je dodaný našimi zamestnancami) môžu byť vaše údaje v rámci plnenia zmluvy poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám:

 

Doručovacím spoločnostiam:

 

 • Slovenská pošta, a. s., so sídlom: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, vložka č. 803/ S.
 • TOPTRANS EU, a.s., so sídlom: Na Priehon 50, 949 05 Nitra, IČO: 36 703 923, spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa, vložka číslo 10363/N.

 

Dodávatelia (systémy a aplikácie s registráciou Vašich údajov):

 

 • LEMKEN SLOVAKIA s. r. o., Nitrianska cesta 5, 917 01 Trnava, IČO: 35 786 469, spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, vložka č. 12746/T.
 • Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG, Heinrich-Krone-Str. 10, D-48480 Spelle, St.-Nr. 61/200/08555, spoločnosť zapísaná v Amtsgericht Osnabrück HRA 204871.
 • AGROVO SK s.r.o., I.Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín, IČO: 47 967 226, spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vložka č. 31105/R,
 • AGROVO CZ s.r.o., nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5, Smíchov, CZ, IČ:28526627, spoločnosť zapísaná v OR Městského soudu v Praze, odd. C, vl. 148046.
 • AGROTEC Slovensko s r.o., Zlatomoravecká cesta, 949 01 Nitra, IČO: 31 445 942, spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 990/N.
 • AGROTEC a.s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, CZ, IČ: 00 544 957, spoločnosť zapísaná v OR Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 138.
 • AGRI CS Slovakia s.r.o., Zlatomoravecká cesta 504, 949 01 Nitra, IČO: 31 421 105, spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 29928/N.
 • MG Agrocenter s.r.o., Bratislavská cesta 5608, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 266 817, spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, vložka č. 15585/T.

Spoločnosti zabezpečujúce vedenie účtovnej a mzdovej agendy a audit podľa osobitných právnych predpisov:

 

 • A.G.H. - účtovníctvo, s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 35 919 370, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, Vložka číslo: 34776/B
 • LUMA AUDIT, s.r.o., Ludanská 12, 93401 Levice, IČO: 36 527 360, zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, odd. Sro, Vložka číslo: 10959/N

 

Aké máte práva?

 

Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje máte nasledovné práva:

 

 • Právo na prístup - čiže právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich okrem nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente.
 • Právo na opravu - pokiaľ sú údaje ktoré o vás spracovávame neaktuálne či chybné, máte právo na ich úpravu. V tomto prípade stačí ak nás kontaktujete a pokúsime sa ich upraviť bez zbytočného odkladu.
 • Právo na prenositeľnosť - máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré spracovávame automatizovane / ukladáme ich v elektronických databázach a zároveň ste nám ich poskytli vy sami a spracovávame ich na základe vášho súhlasu, alebo na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
 • Právo na výmaz osobných údajov - v prípadoch ak vaše osobné údaje už nepotrebujeme, či zanikol dôvod ich spracovania, ak ste odvolali súhlas s ich spracovaním pokiaľ sa spracovávali práve na jeho základe, alebo je váš záujem nadradený nášmu oprávnenému záujmu a využijete svoje právo namietať. Právo na výmaz nie je aplikovateľné pokiaľ vaše osobné údaje potrebujeme zo zákonných dôvodov - napr. uchovanie údajov o objednávkach/zmluvnom plnení, ako sú faktúry pre účely účtovníctva a podobne.
 • Právo namietať spracovanie vašich osobných údajov - máte právo vzniesť námietku voči spracovávaniu vašich osobných údajov, pokiaľ je právnym základom náš oprávnený záujem. V prípade nesúhlasu so spracovaním vašich údajov pre marketingové účely zjednáme nápravu bez zbytočného odkladu. Taktiež tak urobíme aj v ostatných prípadoch, pokiaľ to bude z našej strany možné a neohrozí to napr. bezproblémové fungovanie systémov/aplikácií a podobne.
 • Právo na obmedzenie spracovania - okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov tak aby neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania, ale len po obmedzenú dobu. K obmedzeniu spracovania dochádza, ak popierate presnosť osobných údajov (kým nevykonáme nápravu), vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu, ale nechcete uplatniť právo na výmaz, len obmedziť rozsah spracovávaných údajov, vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo vznesiete námietku voči spracovaniu osobných údajov (v tomto prípade sme povinní až do vyriešenia vašej námietky obmedziť spracovanie dotknutých údajov).
 • Právo podať sťažnosť - ak máte podozrenie na obmedzenie práv dotknutej osoby môžete podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

V prípade že si želáte niektoré z vašich práv naplniť, sme pre vás k dispozícii na basternak@buona.sk.