Stroje a technika

Bezplatné poradenstvo a vypracovanie žiadosti o nenávratnú finančnú dotáciu!

Informujeme Vás, že Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 15.11.2022 vyhlásila novú výzvu pre podporu na investície do poľnohospdodárskych podnikov pre opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.  Zhrnutie výzvy:* Podporované oblasti: Špeciálna rastlinná výroba Živočíšna výroba Nový termín uzavretia výzvy je do 31.8. 2023  Maximálna výška oprávnených výdavkov […]