Stroje a technika

Zapojte sa do novej výzvy 65/PRV/2022 a využite možnosť získania nenávratného finančného príspevku!

Informujeme Vás, že Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 15.11.2022 vyhlásila novú výzvu pre podporu na investície do poľnohospdodárskych podnikov pre opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. 

Zhrnutie výzvy:*

Podporované oblasti:

 • Špeciálna rastlinná výroba
 • Živočíšna výroba

 

Termín uzavretia výzvy je do 31.8.2023!

Maximálna výška oprávnených výdavkov je až do 2 000 000 Eur, v závislosti od oblasti podnikania.

Intenzita pomoci v prípade menej rozvinutých regiónov je 50% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s maximálnym limitom určeným vo výzve.

Uvedená výška podpory sa zvyšuje o + 20% v týchto prípadoch:

 • mladých poľnohospodárov a to po dobu maximálne 5 rokov od dátumu začatia pôsobenia
 • ak sa projekt týka ekologického poľnohospodárstva, pričom žiadateľ je evidovaný v ekológii na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom
 • ak sa projekt týka poľnohospodárskej výroby v rámci záväzku Agroenvironmentálno-klimatického opatrenia PRV.

Osobitne sa základná miera podpory zvyšuje o 35 % až do maximálne 75%v prípade projektov výhradne zameraných na investície prispievajúce k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu hospodárstva, ktoré sú financované zo zdrojov EURI.Miera podpory sa môže zvýšiť kombinovane podľa bodov vyššie najviac do 70% z celkových oprávnených výdavkov.

Rozsah oprávnených činností: /vybrané oblasti investícií/*

Oblasť špeciálna rastlinná výroba: 

 • investície do obstarania technického a technologického vybavenia ŠRV vrátane strojov a náradia slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu;
 • investície do obstarania inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy

Osobitná špecifikácia investícií prispievajúcich k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu:

 • investície do obstarania inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy;
 • technológie precíznej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín;
 • technológie na mechanické ošetrovanie porastov;
 • digitálne technológie súvisiace s precíznym poľnohospodárstvom;

 

Oblasť živočíšna výroba: 

 • investície do obstarania technického a technologického vybavenia ŽV vrátane vybavenia pasienkov, strojov a náradia slúžiacich aj na výrobu a zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami;

Osobitná špecifikácia investícií prispievajúcich k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu:

 • automatizované systémy dojenia, kŕmenia a odstraňovania hnoja;

 

Oprávnené výdavky, na ktoré sú stanovené sadzby a limity Katalógom cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológiíh  uplatnený v rámci podopatrenia 4.1 PRV SR 2014-2022

Technické charakteristiky na nákladové položky sú stanovené v Katalógu cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií uplatnený v rámci podopatrenia 4.1 PRV SR 2014 – 2022, ktorý tvorí prílohu č. 7 tejto výzvy.

Žiadateľ pri uplatnení Katalógu cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií uplatnený v rámci podopatrenia 4.1 PRV SR 2014-2022 nepreukazuje PPA v priebehu implementácie projektu spôsob výberu dodávateľov. 

*Úplné znenie výzvy si môžete prehliadnuť na tu: https://www.apa.sk/aktuality/ppa-predluje-vzvu-4-1-a-do-konca-augusta/11946

V prípade konzultácie k projektovým podporám nás kontaktujte na:

projekty@buona.sk, alebo telefonicky na 0944420088

Konzultácie k projektovým podporám
Zdieľať výzvu